ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ : 0-4249-2859 โทรสาร 042-492858

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


//
// //
//
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/01/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,038
เดือนที่แล้ว
3,196
ปีนี้
31,527
ปีที่แล้ว
21,314
ทั้งหมด
66,181
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64

ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกาการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.25612 ก.พ. 2566
2พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25432 ก.พ. 2566
3พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 ก.พ. 2566
4พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222 ก.พ. 2566
5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602 ก.พ. 2566
6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25642 ก.พ. 2566
7ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25422 ก.พ. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายกและเลขานุการสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๔๘25 ม.ค. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการของเทศบาลตำบล ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๔๘25 ม.ค. 2564
10ระเบียบคณะกกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๕๙25 ม.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการของเทศบาลส่วนตำบล ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๗25 ม.ค. 2564
12กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 254023 ม.ค. 2564
13กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.254023 ม.ค. 2564
14กฎกระทรวง การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.255823 ม.ค. 2564
15กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 256223 ม.ค. 2564
16กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.255823 ม.ค. 2564
17กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป23 ม.ค. 2564
18กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.255923 ม.ค. 2564
19กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.256023 ม.ค. 2564
20กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256123 ม.ค. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|